کوچه پس کوچه های مجازی
وقتی توی کوچه پس کوچه های مجازی پرسه میزنی به کوچه هایی میرسی که ...
کوچه ای در امتداد شعر

باز باران
با ترانه
با گهرهای فراوان
می خورد بر بام خانه

من به پشت شیشه تنها
ایستاده در گذرها
رودها را افتاده
شاد و خرم

یک دو سه گنجشک پر گو
باز هر دم
می پرند این سو و آن سو

می خورد بر شیشه و در
مشت و سیلی

آسمان امروز دیگر نیست نیلی

یادم آرد روز باران
گردش یک روز دیرین
خوب و شیرین
توی جنگلهای گیلان

کودکی ده ساله بودم
شاد و خرم نرم و نازک
چست و چابک
از پرنده از چرنده از خزنده

بود جنگل گرم و زنده

آسمان آبی چو دریا
یک دو ابر اینجا و آنجا

چون دل من روز روشن
بوی جنگل تازه و تر
همچو می مستی دهنده

بر درختان میزدی پر
هر کجا زیبا پرنده

برکه ها آرام و آبی
برگ و گل هر جا نمایان
چتر نیلوفر درخشان
آفتابی

سنگها از آب جسته
از خزه پوشیده تن را
بس وزغ آن جا نشسته
دمبدم در شور و غوغا

رودخانه
با دو صد زیبا ترانه
زیر پاهای درختان
چرخ میزد همچو مستان

چشمه ها چون شیشه های آفتابی
نرم و خوش در جوش و لرزه
توی انها سنگ ریزه
سرخ و سبزو زرد و آبی

با دو پای کودکانه میدویدم هم چو آهو
می پریدم از سر جو
دور می گشتم ز خانه
می پراندم سنگ ریزه
تا دهد بر آب لرزه

بهر چاه و بهر چاله
می شکستم کردخاله
میکشانیدم به پایین
شاخه های بید مشکی
دست من می گشت رنگین
از تمشک سرخ و مشکی

می شنیدم از پرنده
داستانهای نهانی
از لب باد وزنده
رازهای زندگانی

هر چه می دیدم آنجا
بود دلکش بود زیبا

شاد بودم میسرودم
روز ای روز دلارا
داده ات خورشید رخشان
این چنین رخسار زیبا
ورنه بودی زشت و بی جان
با همه سبزی و خوبی
گو چه می بودند جز پاهای چوبی
گر نبودی مهر رخشان

روز ای روز دلارا
گر دل آرایی است از خورشید باشد
اندک اندک رفته رفته ابرها گشتند چیره
آسمان گردید تیره
بسته شد رخساره خورشید رخشان
ریخت باران ریخت باران

جنگل از باد گریزان
چرخ ها میزد چو دریا

دانه های گرد باران
پهن می گشتند هر جا

برق چون شمشیر بران
پاره می کرد ابرها را

تندر دیوانه غران
مشت می زد ابرها را

روی برکه مرغ آبی
از میانه از کناره با شتابی
چرخ میزد بی شماره

گیسوی سیمین ما را
شانه میزد دست باران
بادها با فوت خوانا
می نمودندش پریشان

سبزه در زیر درختان
رفته رفته گشت دریا
توی این دریای جوشان
جنگل وارونه پیدا
به چه زیبا بود جنگل

بس ترانه بس فسانه
بس فسانه بس ترانه
بس گوارا بود باران

می شنیدم اندر این گوهر فشانی
رازهای جاودانی پندهای آسمانی

بشنو از من کودک من
پیش چشم مرد فردا
زندگی خواه تیره خواه روشن
هست زیبا هست زیبا هست زیبا


کوچه اصلی: کوچه قدیمی ما کوچه شعر
کوچه فرعی: کوچه قدیمی ما ، کوچه شعر ، پس کوچه شعر نو ، بن بست مجد الدین میر فخرایی ، پلاک "باز باران با ترانه"
ارسال شده توسط: عقیل حاجیان فروشانی

صد دانه یاقوت دسته به دسته

با نظم و ترتیب یک جا نشسته

هر دانه ای هست خوش رنگ و رخشان

قلب سفیدی در سینه آن

یاقوتها را پیچیده با هم

در پوششی نرم پروردگارم

هم ترش و شیرین هم آب دار است

سرخ است و زیبا نامش انار است


کوچه اصلی: کوچه قدیمی ما کوچه شعر
کوچه فرعی: کوچه قدیمی ما ، کوچه شعر ، بن بست مصطفی رحمان دوست ، پلاک "صد دانه یاقوت"
ارسال شده توسط: عقیل حاجیان فروشانی

در کنار خطوط سیم پیام
                     خارج از ده دو کاج روئیدند

سالیان دراز رهگذران
                     آن دو را چون دو دوست میدیدند

یکی از روز های سرد پاییزی
                     زیر رگبار و تازیانه باد

یکی از کاج ها به خود لرزید
                     خم شدو روی دیگری افتاد

گفت ای آشنا ببخش مرا
                     خوب درحال من تامل کن

ریشه هایم زخاک بیرون است
                     چند روزی مرا تحمل کن

کاج همسایه گفت با تندی
                     مردم آزار از تو بیزارم

دور شو دست از سرم بردار
                     من کجا طاقت تورا دارم

بینوا راسپس تکانی داد
                     یار بی رحم و بی مروت او

سیمها پاره گشت و کاج افتاد
                     برزمین نقش بست قامت او

مرکز ارتباط دید آن روز
                     انتقال پیام ممکن نیست

گشت عازم گروه پی جویی
                     تا ببیند که عیب کار از چیست

سیمبانان پس از مرمت سیم
                     راه تکرار بر خطر بستند

یعنی آن کاج سنگدل را نیز
                     با تبر تکه تکه بشکستند


کوچه اصلی: کوچه قدیمی ما کوچه شعر
کوچه فرعی: کوچه قدیمی ما ، کوچه شعر ، بن بست جواد محبت ، پلاک "دو کاج"
ارسال شده توسط: عقیل حاجیان فروشانی

زاغکی قالب پنیری دید

به دهان برگرفت و زود پرید

بر درختی نشست بر راهی

که از آن می گذشت روباهی

روبه پر فریب و حیلت ساز

رفت پای درخت و کرد آواز

گفت:به به چقدر زیبایی!

چه سری چه دمی عجب پایی!

پر و بالت سیاه رنگ و قشنگ

نیست بالاتر از سیاهی رنگ

گر خوش آواز بودی و خوشخوان

نبود بهتر از تو در مرغان

زاغ می خواست قار قار کند

تا که آوازش آشکار کند

طعمه افتاد چون دهان بگشود

روبهک جست و طعمه را بربود
کوچه اصلی: کوچه قدیمی ما کوچه شعر
کوچه فرعی: کوچه قدیمی ما ، کوچه شعر ، بن بست حبیب یغمایی ، پلاک "روباه و زاغ"
ارسال شده توسط: عقیل حاجیان فروشانی

خوشا به حالت ای روستایی

چه شاد و خرم، چه باصفایی

در شهر ما نیست جز دود و ماشین

دلم گرفته از آن و از این

 در شهر ما نیست جز داد و فریاد

خوشا به حالت که هستی آزاد

ای کاش من هم پرنده بودم

با شادمانی پر می­گشودم

می رفتم از شهر به روستایی

آنجا که دارد آب وهوایی


کوچه اصلی: کوچه قدیمی ما
کوچه فرعی: کوچه قدیمی ما ، پلاک "ای روستایی"
ارسال شده توسط: عقیل حاجیان فروشانی

گرچه دورم سالها از سال های مدرسه
                          
باز گاهی می تپد دل در هوای مدرسه

 گوش من نشنیده هرگز در تمام  زندگی
                          
خوشتـر از آوای زنگ آشنای مـدرسه

 یادبادآن لحظه های درس،مشق،امتحان
                          
یاد باد آن  روزهای با صفـای مدرسه

 یاد بادا آن دوات و آن قلم هـای نییــن
                          
ترکه های ناظم و فراش های مدرسه   

 آن ستون های بلند و سقف های ریخته
                          
آن حیاط پر درخت و دل گشای مدرسه       

  یـاد بادا آن معلم ها که دیگـر نیستند
                          
هست آهنگ صداشان در فضای مدرسه      

 آه آن «بابا»ی پیرخنده رو یادش بخیر
                          
می نشست در، سـرسرای مدرســه                    

باز شیدا جان من خرّم شد از یاد کلاس
                          
جان فدای لحظه های جان فزای مدرسه

 


کوچه اصلی: کوچه قدیمی ما کوچه شعر
کوچه فرعی: کوچه قدیمی ما ، کوچه شعر ، بن بست حسن شیدا ، پلاک "هوای مدرسه"
ارسال شده توسط: عقیل حاجیان فروشانی

باز آمد بوی ماه مدرسه
                
 بوی بازی های راه مدرسه

بوی ماه مهر ماه مهربان
                 
  بوی خورشید پگاه مدرسه

از میان کوچه های خستگی
                 
  می گریزم در پناه مدرسه

باز می بینم ز شوق بچه ها
                 
  اشتیاقی در نگاه مدرسه

زنگ تفریح و هیاهوی نشاط
                 
  خنده های قاه قاه مدرسه

باز بوی باغ را خواهم شنید
                 
  از سرود صبحگاه مدرسه

روز اول لاله ای خواهم کشید
                 
  سرخ بر تخته سیاه مدرسه


کوچه اصلی: کوچه قدیمی ما
کوچه فرعی: کوچه قدیمی ما ، پلاک "باز آمد بوی ماه مدرسه"
ارسال شده توسط: عقیل حاجیان فروشانی

درباره این کوچه

خیلی وقت ها نوی کوچه پس کوچه های دنیای مجازی پرسه میزنم ، اینجا دفتر خاطرات این کوچه گردی هاست. دفتر خاطراتی از کوچه هایی که می ایستم و نگاهشان می کنم.
اگر گذرتون به این کوچه افتاد یادگاری یادتون نره.
کوچه های فرعی
رد پاها در این کوچه
تاریخ امروز :
کل بازدید:
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
مدیر وبلاگ : عقیل حاجیان فروشانی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات