کوچه پس کوچه های مجازی
وقتی توی کوچه پس کوچه های مجازی پرسه میزنی به کوچه هایی میرسی که ...
کوچه ای در امتداد شعر

دعای وداع با ماه مبارک رمضان ـ صحیفه سجادیه ، دعای چهل و پنجم

خـداونــدا ، اى آنكه میل بــه گـرفـتـن پــاداش ندارى ؛ و اى كسى كه از عطا و بخشش پشیمان نیستى. و اى آنكه به بنده ‏ات پاداش برابر نمى ‏دهى.

بخشش تو، ابتدایى است و گذشت تو از باب تفضل است و كیفرت عین عدل است و فرمانت، خیر و صلاح است.

تو اگر چیزى ببخشى، همراه با منت نیست و اگر چیزى را ممنوع كنى، ظلم و ستم محسوب نمى ‏شود.

تو نسبت به آنكه شكر تو گوید ، سپاسگزارى مى ‏كنى و حال آنكه خود شكرت را به او الهام نموده ‏اى ؛ و عوض مى ‏دهى بــه آنكه تــو را بستاید و حال آنكه خود ستایش را به او آموخته‏ اى.

عیوب كسانى را مى‏ پوشانى كه اگر مى‏ خواستى رسوایشان مى‏ ساختى ؛ وجـود تــو شـامـل حـال كسانى مى‏ شود كه اگر بخواهى مى ‏توانى آنها را محروم كنى ، و هر دو گروه فوق به حق ، شایسته رسوایى و محرومیت اند ، امــا ایـن تویى كه اساس كارت را بر تفضل نهاده ‏اى و قدرت خود را در عفو و گذشت نشان مى ‏دهى.

با كسى كه در برابر تو سركشى مى ‏كند ، بــا بردبارى برخورد مى‏ كنى و بــه كسى كــه (بــا گـنـاه) قـصـد سـتـم بــر خــویش دارد مهلت مى ‏دهى و آنان را تــا لحظه رجوع و بازگشت، به مداراى خود وعده مى ‏دهى‏ و تا زمان توبه از شتاب در عقاب آنان خوددارى مى‏ كنى تا هلاكت هلاك شونده از جانب تو نباشد و آن كس كه شقى است ، با نعمت تو گرفتار شقاوت نشود، مگر پس از عذر بسیار و حجت هاى پى در پى و آشكار.

و این‏ها هم از عفو توست اى كریم، و بهره ‏اى است از مهربانى تو اى خداى بردبار. تویى كه براى بندگانت درى به سوى عفوت گشوده ‏اى و آن را «توبه» نام نهاده ‏اى ؛ و براى راهنمایى به سوى این در ، راهنمایى و حیانى گذاشته ‏اى كه هرگز آن را گم نكنند و خود - كـه نامت مبارك است - فرموده ‏اى : به سوى خدا توبه كنید ، توبه ‏اى پاك و خالص ، بدان امید كــه خــداونــد گـنـاهـان شما را بپوشاند و شما را در بهشتى داخل سازد كه نهرها در آن جارى است.

در روزى كه خداوند پیامبر صلى الله علیه و آله و آنان را كه به او ایمان آورده ‏اند خوار نمى ‏گرداند، نـور آنان از پیش رو و از جانب راست آنان حركت مى‏ كند (در حالیكه) آنان مى ‏گویند : اى پروردگار ما، نور ما را كامل گردان و ما را بیامرز، كه تو بر هر كارى توانایى.

پس عذر كسى كه از این منزل غفلت كند - بعد از اینكه تو در آن را گشوده ‏اى و برایش راهنما قرار داده ‏اى - چیست؟

 و تویى آنكه به نفع بندگانت ، زیــاد خـود را به مشقت و سختى مى ‏اندازى و دوست مى ‏دارى كه آنان در تجارت با تو سود ببرند و با وارد شدن بر تو و زیادت خواستن از تو رستگار شوند ، و لذا تو خود - كه نامت مبارك و بلند است - فرموده ‏اى :

هــر كس كــار نیكى انجام دهــد ، ده بــرابــر اجــر مـى ‏بــرد و هــر آن كس كه كار ناپسندى مرتكب شود، جز به اندازه همان عمل مجازات نمى ‏شود .

و نیز فرموده ‏اى : مثل آنها كه اموال خودشان را در راه خدا انفاق مى ‏كنند، مثل دانه ‏اى است كه هفت خوشه مى ‏رویاند و در هـر خوشه‏ اى صد دانه است و خداوند به هر كس كه بخواهد چند برابر پاداش مى ‏دهد.

و همچنین فرموده ‏اى : كیست آن كس كه به خدا قرض نیكو بدهد تا در نتیجه خدا به او چندین برابر عطا فرماید.

و نیز نظیر این سخنان كه حسنات را چند برابر پاداش مى ‏دهى در قرآن نازل فرموده ‏اى ، و تویى آنكه با گفتارت بندگان را نسبت به عالم غیب راهنمایى كردى و با ترغیب و تشویق ، آنــان را بــه سویى بردى كـه از بهره كامل برخوردار شوند. حقایقى را به آنان نشان دادى كه اگر از آنان مى ‏پوشاندى ، چشمانشان هرگز آنها را نمى ‏دید و گوشهاشان نمى ‏شنید و ذهن آنها بدان نمى ‏رسید.

و خودت فرمودى : مرا یاد كنید تا من نیز به یاد شما باشم و شكر مرا بجاى آورید و كفران مكنید.

و فرمودى : اگر شكر گزار باشید بر نعمت هاى شما مى ‏افزایم و اگر كفران پیشه كنید ، به راستى عذاب من شدید است.

و تو فرمودى : مـرا بخوانید تـا شما را استجابت كنم، به راستى كسانی كه با روحیه استكبار ، خــود را فراتر از بندگى من ببینند به زودى به آتش دوزخ داخل خواهند شد و در آن جاوید مى ‏مانند.

پس دعا و درخواست از خود را عبادت و ترك دعا را استكبار نامیده‏ اى و تهدید كرده ‏اى كــه ترك دعا موجب دخول همیشگى در آتش دوزخ مى ‏شود.

پـس بندگانت تــو را بــه خــاطـر لطفت یاد مى ‏كنند و با فضلت سپاس مى ‏گزارند و به موجب فرمانت تو را مى‏ خوانند و در راه تــو صـدقــه مى ‏دهند تا از تو زیادت نعمت طلب نمایند. و در این امر براى آنان ، نجات و رهایى از غضب تو و فلاح و رستگارى در پرتو رضایت تو محقق مى ‏شود ؛ و اگر یكى از مخلوقات تو از جانب خودش دیگرى را مثل آنچه تو بندگانت را به آنها راهنمایى فرموده ‏اى ، راهنمایى مى‏ كــــرد ، به صفت احسان و اعطاء نعمت موصوف مى ‏شد و به هر زبانى مورد ستایش قرار مى ‏گرفت.

پس حمد و سپاس براى توست ما دام كه راهى براى حمد تو باز است و لفظى باقى است كــه بـا آن حمد تو گفته شود و معنایى در كار است كه به ستایش تو باز گردد.

اى كسى كه به سبب احسان و فضل ، در نزد بندگان ، شایسته ستایش شده ‏اى و آنــان را غـرق در نعمت و بخشش نموده‏ اى ، نعمات تو در بین ما چه آشكار و پیدا و بخشش هایت بر ما چه فراوان و اختصاص یافتن ما به نیكی هاى تو چه زیاد است!

تـو ما را به دین برگزیده و آیین مورد رضایت و راه سهل و آسـان خود هدایت نمودى و نسبت به طریقه تقرب به خودت و رسیدن به كرامتت ما را بصیرت دادى.

خداوندا و تو در زمره بر گزیده این وظایف و اعمال ویژه از واجبات ، مــاه رمضان را قرار دادى ، ماهى كه آن را از سایر ماه ها ممتاز نمودى‏ و از بین همه زمانها و ایام ، آن را انتخاب فرمودى و آن را بر همه اوقات سال به نزول قــرآن و نور مقدم داشتى و ایمان را در این ماه مضاعف نمودى‏ و روزه را در آن واجب گردانیدى و بندگان را به قیام در آن براى عبادت ترغیب فرمودى و شب قدر را كه از هزار شب بهتر است در آن تجلیل نمودى.

سپس مــا را بـراى این ماه بر سایر امتها مقدم داشتى و براى فضیلت آن، ما را انتخاب فرمودى نه سایر ملتها را، و ما به فرمان تو روز این ماه را روزه گرفتیم و بــا یارى تو شب را به قیام در عبادت سپرى كردیم‏ و با روزه گرفتن و بر خاستن براى عبادت، خود را در معرض رحمتت كه ما را در جوار آن نهاده‏ اى، قرار دادیم و آن را وسیله ‏اى براى دریافت ثواب تو ساختیم‏

و خزانه تو پر است از آنچه در راهت مورد رغبت باشد ، و در آنچه از فـضـل و عطا از تو درخواست شود، بخشنده ‏اى و نسبت به كسى كه در راه قرب تو مى ‏كوشد، نزدیك هستى.

و این ماه به گونه ‏اى شایسته ستایش در بین ما و همچون یارى نیكو همراه ما بود و بهترین سودهاى جهانیان را به ما رسانید، و سپس آن هنگام كه وقتش به پایان آمد و مدتش تمام شد و عدد روزهایش به آخر رسید، از ما جدا شد.

پس اینك ما با رمضان وداع مى ‏كنیم ، همچون وداع بــا كسى كــه جدایى از او بر ما سخت و ناگوار است و روى گردانیدن او از ما، موجب حزن و هراس است و بر ما لازم است كه عهد محفوظ و حرمت شایسته رعایت و حق أدا شدنى او را نگاه داریم.

 

پس اینك مى ‏گوییم :

سلام بر تو اى بزرگترین ماه خدا و اى عید دوستان خدا.

سلام بر تو اى ارزشمندترین اوقاتى كه با ما همراه بودى و اى بهترین ماه در بین روزها و ساعات.

درود بر تو اى ماهى كه در آن آرزوها بر آورده و نزدیك مى ‏شوند و اعمال شایسته در آن فراوان است.

سلام بر تو دوستى كه وقتى هستى، ارزش تو بسیار بالاست و آن هنگام كه نیستى، فقدان تو درد آور است و نقطه امیدى هستى كـه جداییت بسیار رنج آفرین است.

درود بر تو مونسى كه وقتى آمدى، با ما انس گرفتى و اسباب سرور و شادى گشتى و وقتى از كنار ما رفتى، در دل ما هراس انداختى و غمگینمان ساختى.

درود بر تو همسایه و همنشینى كه در كنار تو قلبها نرم شد و گناهان كاهش یافت.

سلام بر تو یاورى كه ما را علیه شیطان یارى نمودى و دوستى كه راههاى احسان و نیكى را آسان فرمودى.

درود بر تو كه چه فراوان است آزاد شدگان راه خدا در تو و چه خوشبخت است كسى كه به خاطر تو، احترامت را نگه بدارد.

سلام بر تو كه چقدر گناهان را مى‏ پوشانى و انواع عیوب و زشتیها را مى ‏زدایى.

درود بر تو كه چقدر بر مجرمان، بخشش دارى و چه اندازه در دلهاى مؤمنان هیبت و عظمت دارى !

سلام بر تو ماهى كه هیچ ایام دیگرى شایستگى رقابت با تو را ندارد.

سلام بر تو ماهى كه از هر آفت و خطرى در امان و سلامتى.

درود بر تو ماهى كه مصاحبت با تو كراهت ندارد و معاشرت با تو موجب مذمت نیست.

درود بر تو كه بركات فراوان به ما رساندى و زنگار خطاها و گناهان را از ما شستى.

سلام بر تو كه وداع با تو از روى دلتنگى نیست و ترك روزه تو به جهت خستگى و ملال نمى ‏باشد.

سلام بر تو كه قبل از فرا رسیدنت، مورد طلب ما هستى و پیش از فوتت، مورد حزن و اندوه ما.

درود بر تو كه چه بسیار بلاها به خاطر تو از ما دور شد و چه بسیار از خیرات، بواسطه تو به ما رسید.

سلام بر تو و بر هر شب قدرى كه بهتر از هزار ماه است.

درود بر تو كه دیروز نسبت به تو چه بسیار حریص بودیم و فردا چه شوقى به تو داریم.

سلام بر تو و بر فضل تو كه ما از آن محروم شدیم و بركات گذشته ‏ات كه از ما سلب گردید.

خداونـدا ، ما اهل این ماهى هستیم كه ما را بدان شرافت بخشیدى و با فضلت به ما توفیق درك آن را عطا فرمودى، در حالی كه شقاوت پیشگان نسبت به وقت گران بهاى آن جاهل، و به خاطر شقاوتشان از فضل آن بى بهره ‏اند.

خدایا تویى صاحب آنچه ما را براى آن برگزیدى یعنى شناخت ایـن مـاه و آنچه بدان هدایتمان فرمودى یعنى آداب و اعمال این ماه ، و ما به توفیق توست كه با تقصیر و كوتاهى، آن را روزه مى ‏گیریم و عبادت را در این ماه به پا مى ‏داریم و در آن اندكى از بسیار را بجا مى ‏آوریم.

خدایا تو را سپاس مى ‏گوییم و در عین حال اقرار به بدیهاى خود داریم و معترفیم كه حـق تو را ضایع ساخته ‏ایم.

عـقـده پشیمانى كــه در دل داریــم و صداقتى كــه در مقام پوزش در زبان ماست، تنها براى توست، پس ما را در برابر آنچه بخاطر تفریط و كوتاهى به ما رسیده ، اجــرى عطا فرما كه با آن ، فضل مورد امید در این ماه عزیز را جبران كنیم و از انــواع ذخــایرى كــه همه بدان حرص دارند، چیزى به عنوان عوض دریافت نماییم.

و براى ما عذر خواهى از درگاهت را به خاطر آنچه كه در حق تو تقصیر كرده ‏ایم ، مقدر فرما و عمر ما را تا رمضان آینده طولانى فــرمـا و آن هنگام كه ما را به رمضان آینده رساندى به ما كمك كن تا آنچه را كه تو اهل آن هستى یعنى عبادت ، انجام دهیم و مـا را به حدى رسان كه به آنچه شایسته آن ماه است یعنى طاعت ، قیام كنیم‏ و از اعمال صالح در طول ماه هاى سال ، آنچه را كه جبران كننده حـق تو در دو ماه رمضان حال و آینده است ، براى ما پیش آور.

خداوندا ، در ایـن مــاه اگــر بــه گـنـاه كـوچك یا بزرگى نزدیك شدیم و یا اگر در معصیتى افتادیم‏ و یا عمدا مرتكب خطایى شدیم و یا از روى فراموشى بــر خود ستم نمودیم و یا حریم و حرمت كسى را زیر پا گذاشتیم ، پس تو بر محمد و آل او درود فرست و مــا را در پــرده عفوت بپوشان و بر ما ببخش و ما را نصب العین ملامتگران قرار مده، و زبان طعنه زنندگان را بر ما باز مكن و ما را به كارى وا بدار كه سبب جبران و كفاره گناهى باشد كه در ماه رمضان از آن نهى كرده بودى، به حق رأفتت كه هرگز پایان ندارد و فضلت كه هرگز كاستى نمى ‏پذیرد.

خدایا بر محمد و آلش درود فرست و مصیبت و اندوه ما را در غم رفتن این ماه ، خودت جبران كن و روز عید فطر را بر ما مبارك گردان‏ و آن را از بهترین روزهایى قرار ده كــه بــر مــا گذشته است تا پسندیده ‏ترین روز براى جلب عفو و بخشش و محو گناهان باشد و گناهان پنهان و نهان ما را مورد آمرزش قرار ده.

خدایا با گذشتن این ماه، از گناهان مـا در گذر و با خروج آن ما را از منجلاب گناهان خارج كن‏ و ما را در زمره سعادتمندترین افراد به وسیله این ماه و بهره‏ مندترین اشخاص در این ماه و با نصیب‏ترین افراد از این ماه قرار ده.

خدایا ، كسى كـه به طور شایسته رعایت حق این ماه را نموده و حرمت آن را به خوبى حفظ كرده و به شایستگى حدود و احكام این ماه را بجاى آورده و از گناهان در ایــن مــاه خـوددارى نموده‏ و یا به گونه ‏اى به قرب تو راه یافته كه حتما از او راضى شده ‏اى و رحمت خودت را شامل حالش گردانیده ‏اى ، پس از خــزانــه دارائیت مثل آن را بــه مـا هم عطا فرما و چندین برابر آن از فضل خویش بر ما ببخشاى، كـه به راستى فضل تو كاستى ندارد ، و خزینه ‏هاى تو كم نمى‏ گردد بلكه افزونتر مى‏ شود و معادن احسان تو هرگز فنا نمى ‏پذیرد و بـه راستى بخشش هاى تو ، عطایى است خوش گوار.

خدایا بر محمد و آلش درود فرست و براى ما پاداش روزه داران و یا اجر كسانى كه این ماه را تا روز قیامت به عبادت مشغولند ثبت فرما.

خداوندا ما به سویت توبه مى ‏كنیم در روز عید فطر كه آن را براى اهل ایمان روز عید و شادى قرار دادى‏ و براى اهل دین خود روز اجتماع و همیارى مقرر نمودى ، تـوبـه از گناهانى كــه مرتكب شده ‏ایم و از كارهاى ناپسندى كــه انجام داده ‏ایم یا نیت هاى بدى كه در دل داشته ‏ایم، توبه ‏اى خالص از هر گونه شك و اضطراب.

پس خداوندا این توبه را از ما بپذیر و از ما راضى شو و ما را بر این توبه ثابت و پایدار بدار.

خـداونـدا به ما ترس از عقاب جهنم و اشتیاق به ثواب موعود را كرم فرما تا لذت آنچه بدان تو را مى ‏خوانیم و ناگوارى آنچه از آن به تو پناه مـى ‏آوریــم را دریابیم ؛ و مــا را از توابین درگــاهـت قــرار ده، آنان كه محبت خودت را در حق آنان لازم كرده ‏اى و بازگشت آنان به طاعت و بندگی ات را پذیرفته ‏اى اى عادلترین عدالت پیشگان.

خداوندا از تمامى پدران و مادران و اهل دین ما درگذر ، چه آنها كه در گذشته‏ اند و چه آنها كه تا روز قیامت مى ‏آیند و باقى مى ‏مانند.

خدایا بر محمد ، پیغمبر ما و آل او درود فرست همچنانكه بر فرشتگان مقرب درگاهت درود مى‏ فرستى‏ و بر او و آل او درود بفرست آن گونه كه بر انبیاء و رسولانت درود مى ‏فرستى و همانگونه كه بر بندگان صالحت درود فرستاده‏ اى و بلكه بالاتر از آن ، اى پروردگار عالمیان.

درودى كه بركت آن به ما برسد و نفع آن شامل حال ما گردد و دعاى ما به خاطر آن مستجاب شود.

به راستى تو كریم ترین كسى هستى كه مورد رغبت و میلى و با كفایت ‏ترین فــردى هستى كــه مــورد تـوكل قرار مى‏ گیرى و بخشنده ‏ترین كسى هستى كه از فضلت درخواست مى ‏شود و تو بر هر كارى توانایى.

درباره این کوچه

خیلی وقت ها نوی کوچه پس کوچه های دنیای مجازی پرسه میزنم ، اینجا دفتر خاطرات این کوچه گردی هاست. دفتر خاطراتی از کوچه هایی که می ایستم و نگاهشان می کنم.
اگر گذرتون به این کوچه افتاد یادگاری یادتون نره.
کوچه های فرعی
رد پاها در این کوچه
تاریخ امروز :
کل بازدید:
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
مدیر وبلاگ : عقیل حاجیان فروشانی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات